Odvody a dane › Daň z motorových vozidiel
Google reklama

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zákon č. 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.12.2012 zmenil niektoré ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. – ďalej „novela zákona“).

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov. Novelou zákona sa zaviedla podmienka evidencie vozidla v Slovenskej republike.

Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie, ak zákon neustanovuje inak. Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a ak vznikne a zanikne daňová povinnosť v jeden deň, je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Daňovník:

  • je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá je vymedzená v § 85 zákona č. 582/2004 Z. z.
  • novela zákona zrušila oznamovaciu povinnosť daňovníka o vzniku daňovej povinnosti. Daňovník má len povinnosť oznámiť zánik daňovej povinnosti v lehote do 30 dní od zániku daňovej povinnosti miestne príslušnému správcovi dane s výnimkou daňovníka, ktorým je zamestnávateľ.
  • je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie a daň zaplatiť do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
  • ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 eur a nepresiahne 8292 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
  • ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
  • ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 660 eur, preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí.


Základom dane
pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II.

Základ dane, daň a preddavky na daň z motorových vozidiel sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Vyšší územný celok (VÚC) určuje sadzby dane všeobecne záväzným nariadením.

Sadzby dane (v €) z osobných motorových vozidiel za rok 2012 (daň zaplatiť do 31.1.2013)

Zdvihový objem motora v cm3
BA BB NR TN TT KE PO ZA
do 900  67,18 60,98  63,89 61,00 64,99 62,07 63,19 61,34
nad 900 do 1200  88,18 78,41 82,89 81,00 85,44 80,33 81,78 80,51
nad 1200 do 1500  121,77 108,05 124,10 117,00 117,57 113,19 111,53 135,10
nad 1500 do 2000  155,36 139,41 157,44 150,00  150,43 146,06 144,98 171,61
nad 2000 do 3000  197,35 174,26 198,80 181,00 190,96 182,57 182,17 182,28
nad 3000  235,14 209,12 235,75 214,00 227,47 219,08 219,34 214,69


Daňovník je povinný poukázať daň na príslušný daňový účet a označiť platbu dane príslušným variabilným symbolom
(pozri platenie daní).


Príklady výpočtu dane z motorových vozidiel za rok 2012:

Daňovník z Bratislavy používa na podnikanie osobné motorové vozidlo kategórie M1 so zdvihovým objemom 1390 cm3:

- počas celého roku 2012 (t.j. 12 mesiacov) – jeho daňová povinnosť = 121,77 €
- od 13.3.2012 (t.j. 10 mesiacov) - jeho daňová povinnosť = 101,47 €
- od 4.4.2012 do 10.10.2012 (t.j. 7 mesiacov) – jeho daňová povinnosť = 71,03 €
 

(Dátum pridania: 1.5.2012)